Giải pháp giao nhận vận tải cho các lô hàng thông qua dịch vụ vận chuyển đường biển bằng tàu Ro/Ro