Roger Zheng, Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

"Thật thú vị bạn vận chuyển một lô hàng từ đầu đến cuối và làm việc trực tiếp với khách hàng."

"Karl Gross đối với tôi không chỉ là nơi để làm việc mà còn là một gia đình thực sự - đặc biệt là với tất cả các đồng nghiệp quốc tế."

Patricia Noordhuizen, Customer Service Karl Gross International B.V.