Thông tin liên hệ

in

Cộng hòa LB Đức

Quản lý hành chính

Bremen

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

Martinistraße 34 | D - 28195 Bremen

+49 (0) 421 - 17 62-0

+49 (0) 421 - 17 62-333

Thông tin liên hệ

 

Bộ phận quản trị - liên hệ chung

Lea Dierks

+49 (0) 421 - 17 62-243

Bộ phận tiếp thị & Quan hệ công chúng

Frauke Seeliger
Head of Marketing

+49 (0) 421 - 17 62-248


Giao nhận vận tải và chuỗi cung ứng

Bremen

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

Martinistraße 34 | D - 28195 Bremen

+49 (0) 421 - 17 62-0

+49 (0) 421 - 17 62-333

Thông tin liên hệ

 


Hamburg

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

Glockengießerwall 2 | D - 20095 Hamburg

+49 (0) 40 - 37 888-0

Thông tin liên hệ

 


Regensburg

+49 (0) 941 - 89 96 354-0

Người phụ trách

 


Frankfurt/Main

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

Cargo City Süd, Geb. 641 | D - 60549 Frankfurt Airport

+49 (0) 69 - 6 95 89-20

Người phụ trách

 


Düsseldorf

+49 (0) 211 - 740 747 -10

 

Người phụ trách

 

Hà Lan

Rotterdam

Karl Gross International B.V.

Willem Barentszstraat 29 

NL - 3165 AA Rotterdam-Albrandswaard

+31 (0) 10 - 298-1800

info@karlgross.nl

Người phụ trách

 

John Touw
Director

+31 (0) 10 - 298 -1815

Trung Quốc

Thượng Hải

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

RM 1701, Gang Tai Plaza

No. 700, East Yan'an Road

200001 Shanghai/P.R. of China

+86 (0) 21 - 53 85 06 38

info@karlgross.com.cn

Người phụ trách

 

Roger Zheng
General Manager

+86 (0) 1376 - 43 17 670


Thâm Quyến

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

Shenzhen Branch

RM 620, Kerry Center

No. 2008, South Ren Min Road

518001 Shenzhen/P.R. of China

+86 (0) 755 - 25 18 07 58

 

Thanh Đảo

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

Qingdao Branch

RM 808, Century Mansion

No. 39, West Donghai Road

266071 Qingdao/P.R. of China

+86 (0) 532 - 83 88 72 78

 

Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

Ha Do Airport Building

02 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District

Ho Chi Minh City

+84 (0) 28 - 35 47 03 91

Người phụ trách

 

Lam Thi Thanh Bong
General Manager

+84 (0) 903 - 93 41 78


Hải Phòng

Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

TD Business Center Building

Room 818, 8th Floor

20A Le Hong Phong

Dong Khe Ward, Ngo Quyen District

Hai Phong City

+84 (0) 225 - 88 31 589

 

Chilê

Santiago de Chile

contacto@karlgross.cl

Người phụ trách