Lời chúc mừng cảm kích đến thành viên kì cựu 50 năm.

Thời đại đang thay đổi và chúng tôi theo kịp.

Các thành viên nhóm lâu năm của chúng tôi có giá trị đối với nhóm Karl Gross. Và họ xác nhận rằng chúng tôi không chỉ áp dụng nguyên tắc triết lý của chúng tôi “Chúng tôi quan tâm” đến khách hàng mà còn cho các thành viên trong nhóm. Điều này đòi hỏi sự phát triển của Karl Gross với tư cách là chủ nhân. „Thời đại đang thay đổi và chúng tôi tiếp tục theo dõi, Martin Kollmann giải thích.

25. Vào ngày 2018


Các bài báo tương tự