Thông tin liên hệ

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi là những con người làm việc với niềm đam mê trong lĩnh vực Logistics, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi. Việc liên hệ với chúng tôi thật dễ dàng và nhanh chóng, bạn có thể tìm được mọi thông tin liên hệ của nhân viên Karl Gross theo đường dẫn dưới đây.

Tất cả liên hệ


Cộng hòa LB Đức: Karl Gross Internationale Spedition GmbH

Liên hệ Bremen

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Martinistraße 34 | D - 28195 Bremen

How to find us by Google Maps

+49 (0) 421 - 17 62-0

+49 (0) 421 - 17 62-333

Bộ phận quản lý

Contact persons

Martin Kollmann

Managing Director

+49 (0) 421 - 17 62 -130

+49 (0) 421 - 17 62 -9130/-277

+49 (0) 170 - 24 52 463

Steffen W. Fulst

Managing Director

+49 (0) 421 - 17 62 -120

+49 (0) 421 - 17 62 -9120

+ 49 160 - 3 61 39 88

Marketing

Contact persons

Frauke Seeliger

Head of Marketing

+49 (0) 421 - 17 62 -248

+49 (0) 421 - 17 62 -9248/-335

+49 (0) 151 - 17 40 66 22

+49 (0) 421 - 17 62 -249

+49 (0) 421 - 17 62 -9249/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -246

+49 (0) 421 - 17 62 -9246/-277

Jeniffer Hinrichs

Trainee Marketing

+49 (0) 421 - 1762 -245

Trưởng Bộ phận quan hệ người lao động

Contact persons

Dr. Jenny Brettschneider

Employee Relations Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -247

+49 (0) 421 - 17 62 -9247/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -275

+49 (0) 421 - 17 62 -9275/-277

Bộ phận Kế toán

Contact persons

Ilka Drieling

Accounting Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -312

+49 (0) 421 - 17 62 -9312/-277

+49 (0) 151 - 422 104 94

+49 (0) 421 - 17 62 -315

+49 (0) 421 - 17 62 -9315/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -311

+49 (0) 421 - 17 62 -9311/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -314

+49 (0) 421 - 17 62 -9314/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -319

+49 (0) 421 - 17 62 -9319/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -315

+49 (0) 421 - 17 62 -9315/-277

+49 (0) 421 - 16 72 -317

+49 (0) 421 - 16 72 -9317/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -316

+49 (0) 421 - 17 62 -9316/-277

Ye Tong

Accounting

+49 (0) 421 - 17 62 -317

+49 (0) 421 - 17 62 -9317/-277

Bộ phận kiểm soát

Contact persons

+49 (0) 421 - 17 62 -150

+49 (0) 421 - 17 62 -277

Astrid Knirr

Assistent Controlling

+49 (0) 421 - 17 62 -210

+49 (0) 421 - 17 62 -9210/-277

Quản lý quy trình

Contact persons

Martin Kipp

Process Management

+49 (0) 421 - 17 62 -281

+49 (0) 421 - 17 62 -9281/-277

+49 (0) 151 - 11 64 69 63

Bộ phận IT

Contact persons

Oliver Waldmann

IT-Services / Project Management

+49 (0) 421 - 17 62 -271

+49 (0) 421 - 17 62 -9271/-277

+49 (0) 171 - 62 66 220

Dagmar Dause

IT-Services / Project Management

+49 (0) 421 - 17 62 -270

+49 (0) 421 - 17 62 -9270/-277

+49 (0) 170 - 24 52 462

Andrea Flenner

IT-Services / Administration

+49 (0) 421 - 17 62 -272

+49 (0) 421 - 17 62 -9272/-277

Thilo von Somm

IT-Services / Administration

+49 (0) 421 - 17 62 -274

+49 (0) 421 - 17 62 -9274/-277

Lukas Deckner

IT-Services / Trainee

+49 (0) 421 - 17 62 -273

+49 (0) 421 - 17 62 -9273/-277

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

Murat Agackesen

Branch Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -235

+49 (0) 421 - 17 62 -9235/-335

+49 (0) 160 - 90 62 94 77

Philipp Küffner

Deputy Branch Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -230

+49 (0) 421 - 17 62 -9230

+49 (0) 151 - 67 23 69 03

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Bernd Kai Nietert

Head of Sales & Business Development

+49 (0) 421 - 17 62 -140

+49 (0) 421 - 17 62 -9140/-199

+49 (0) 160 - 89 96 696

Jannis Böttcher

Business Development Latin America

+49 (0) 421 - 17 62 -256

+49 (0) 421 - 17 62 -9256/-199

+49 (0) 151 - 64 91 81 10

Henning Kanert

Business Development Latin America

+49 (0) 421 - 17 62 -303

+49 (0) 421 - 17 62 -9303

+49 (0) 160 - 47 22 703

Thi Hao Hoa Nguyen

Business Development Vietnam

+49 (0) 421 - 17 62 -234

+49 (0) 421 - 17 62 -9234

Bộ phận Nhập khẩu

Contact persons

+49 (0) 421 - 17 62 -276

+49 (0) 421 - 17 62 -9276

+49 (0) 160 - 53 23 423

+49 (0) 421 - 17 62 -325

+49 (0) 421 - 17 62 -9325

Alena Hambrock

Import Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -236

+49 (0) 421 - 17 62 -9236/322

Tuyến Thổ Nhĩ Kỳ

Contact persons

Esin Balta

Head of Turkey Department

+49 (0) 421 - 17 62 -135

+49 (0) 421 - 17 62 -9135

+49 (0) 170 - 24 52 465

Inga Bozdanski

Import Turkey Traffic

+49 (0) 421 - 17 62 -116

+49 (0) 421 - 17 62 -9116

Ömer Keles

Import Turkey Traffic

+49 (0) 421 - 17 62 -320

+49 (0) 421 - 17 62 -9320

Lea Dierks

Import Turkey Traffic

+49 (0) 421 - 17 62 -239

+49 (0) 421 - 17 62 -9239

Gajané Chatschatrjan

Export Turkey Traffic

+49 (0) 421 - 17 62 -138

+49 (0) 421 - 17 62 -9138

Bộ phận xuất khẩu

Contact persons

Pavel Kusserow

Export Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -132

+49 (0) 421 - 17 62 -9132

+49 (0) 160 - 90 62 94 76

Uwe Freesemann

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -134

+49 (0) 421 - 17 62 -9134/-335

Ilhami Kaya

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -139

+49 (0) 421 - 17 62 -9139/-335

Markus Piotrowski

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -136

+49 (0) 421 - 17 62 -9136/-199

Tanja Hinrichs

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -232

+49 (0) 421 - 17 62 -9232/-335

Marija Vidic

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -137

+49 (0) 421 - 17 62 -9137/-199

Fatih Avci

Export Operations

+ 49 (0) 421 - 17 62 -209

+49 (0) 421 - 17 62 -9209/-199

Britta Lisser

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62-144

+49 (0) 421 - 17 62-9144/-199

Jan Evers

Customer Service Export

+49 (0) 421 - 17 62 -205

+49 (0) 421 - 17 62 -9205/-335

Phòng Thép

Contact persons

Jörg Kutsch

Steel Department Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -228

+49 (0) 421 - 17 62 -9228/-111

+49 (0) 170 - 24 52 464

Andrea Gusky

Export Customer Service

+49 (0) 421 - 17 62 -119

+49 (0) 421 - 17 62 -9119/-111

Nhân viên tập sự

Contact persons

+49 (0) 421 - 17 62 -206

+49 (0) 421 - 17 62-9279/-111

+49 (0) 421 - 17 62-206

+49 (0) 421 - 17 62-9114/-199

+49 (0) 421 - 17 62 -279

+49 (0) 421 - 17 62-9206/-199

+49 (0) 421 - 17 62 -133

+49 (0) 421 - 17 62-9279/-111

+49 (0) 421 - 17 62 -234

+49 (0) 421 - 17 62 -9234/-199

+49 (0) 421 - 17 62 -211

+49 (0) 421 - 17 62 -9211/-199

+49 (0) 421 - 17 62 -238

+49 (0) 421 - 17 62 -9238/-199

+49 (0) 421 - 17 62 -133

+49 (0) 421 - 17 62 -9133/-199

Liên hệ Hamburg

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Glockengießerwall 2 | D - 20095 Hamburg

+49 (0) 40 - 37 888-0

+49 (0) 40 - 37 888-240

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

Thomas Burkhardt

Branch Manager

+49 (0) 40 - 3 78 88 -281

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 160 - 3 61 39 87

Tanja Ringl

Assistant to Branch Manager

+49 (0) 40 - 3 78 88 -254

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

+49 (0) 170 - 93 20 688

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Detlef Lemke

Head of Business Development

+49 (0) 40 - 3 78 88 -287

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 151 - 18 51 04 84

Susanne Kreuziger

Route Manager China

+49 (0) 40 - 3 78 88 -277

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 160 - 96 39 45 64

Melanie Klitzke

Business Development China

+49 (0) 40 - 3 78 88 -236

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 160 - 2 99 67 98

Joachim Graff

Business Development

+49 (0) 40 - 3 78 88 -276

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

Bộ phận xuất khẩu

Contact persons

Ralph Krüger

Head of Operations

+49 (0) 40 - 3 78 88 -260

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 160 - 96 39 42 43

Torsten Pingel

Teamleader Export

+49 (0) 40 - 3 78 88 -278

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 170 - 98 18 193

Vivien Moehricke

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -233

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Sönke-Christian Koch

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -283

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 160 - 97 07 91 60

Logistics dự án Khách hàng trọng yếu

Contact persons

Igor Bartuli

Project Coordinator

+49 (0) 40 - 3 78 88 -285

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 160 - 47 29 489

Janina Kruse

Project Coordinator

+49 (0) 40 - 3 78 88 -286

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 160 - 97 26 75 87

Jessica Zimmermann

Customer Service Coordinator

+49 (0) 40 - 3 78 88 -232

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

Alexandra Rathenau

Customer Service Coordinator

+49 (0) 40 - 3 78 88 -288

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

Janina Bestmann

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -230

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

Vivica Atanazio

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -231

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

Glenda Castillo

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -259

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

Olga Hering

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -288

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

Gabriela Guidorizzi

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -259

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Van Thi Thuy Nguyen

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -271

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

Ann-Carolin Grundmann

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -263

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Bộ phận Công tác hậu cần Dự án

Contact persons

Jan Christoph Strelau

Teamleader Project

+49 (0) 40 - 3 78 88 -266

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

+49 (0) 170 - 98 23 128

Michelle Glissmann

Project Coordinator

+49 (0) 40 - 3 78 88 -264

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

Thorben Rieckmann

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -275

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

Naima Akounad

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -254

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Bộ phận Nhập khẩu

Contact persons

Nils Hansmann

Teamleader Import

+49 (0) 40 - 3 78 88 -279

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Cornelia Storck

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -211

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Claudia Cosma

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -255

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Bộ phận kiểm soát

Contact persons

Peter Radau

Controlling

+49 (0) 40 - 3 78 88 -271

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

Nhân viên tập sự

Contact persons

+49 (0) 40 - 3 78 88 -234

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 40 - 3 78 88 -266

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

+49 (0) 40 - 3 78 88 -269

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 40 - 3 78 88 -237

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -234

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 40 - 3 78 88 -256

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -258

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -272

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -268

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -235

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -268

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Liên hệ Regensburg

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Linzer Straße 10 | D - 93055 Regensburg

+49 (0) 941 - 89 96 354-0

+49 (0) 941 - 89 96 354-11

Quản lý văn phòng

Contact persons

Jürgen Wittmann

Office Manager

+49 (0) 941 - 89 96 354 -21

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

+49 (0) 151 - 14 08 83 14

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Florian Straßer

Business Development USA

+49 (0) 941 - 89 96 354 -22

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

+49 (0) 175 - 72 96 407

Fabian Schmid

Inside Sales

+49 (0) 941 - 89 96 354 -26

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Logistics dự án Khách hàng trọng yếu

Contact persons

Verena Ruckdeschel

Customer Service Coordinator

+49 (0) 941 - 89 96 354 -31

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

+49 (0) 151 - 59 94 59 94

Talita Gola

Customer Service Coordinator

+49 (0) 941 - 89 96 354 -44

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

+49 (0) 160 - 41 81 661

Gabriela Conrad Silveira

Customer Service Coordinator

+49 (0) 941 - 89 96 354 -41

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Katharina Michel

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -43

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Stefanie Nwokoye

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -23

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Thais Pereira Pastor

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 35 -41

+49 (0) 941 - 89 96 35 -12

+49 (0) 941 - 89 96 354 -42

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Olga Gottfried

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -42

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Chiara Hinrichs

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 - 32

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Annika Bindl

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -34

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Sabrina Konrad

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -47

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Manuela Wanner

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -24

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Nhân viên tập sự

Contact persons

+49 (0) 941 - 89 96 354 -30

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Liên hệ Berlin

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Königstraße 8 | D - 14109 Berlin-Wannsee

+49 (0) 30 - 22 18 456-00

Quản lý văn phòng

Contact persons

Gunnar Hänel

Office Manager

+49 (0) 30 - 30 22 18 456-10

+49 (0) 170 - 78 37 599

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Dajana Gotier

Business Development Manager

+49 (0) 30 - 22 18 456-20

+49 (0) 151 - 28 59 31 72

Liên hệ Frankfurt/Main

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Cargo City Süd, Geb. 641 | D - 60549 Frankfurt Airport

+49 (0) 69 - 6 95 89-20

+49 (0) 69 - 6 95 89-220

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

Tommy Chun

Branch Manager

+49 (0) 69 - 6 95 89 -233

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

+49 (0) 170 - 91 61 311

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Zhipeng Liu

Teamleader Export Operations/Sales

+49 (0) 69 - 6 95 89 -238

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

+49 (0) 151 - 64 91 81 12

Bộ phận Nhập khẩu

Contact persons

Heidi Dengler

Import Operations

+49 (0) 69 - 6 95 89 -225

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

+49 (0) 160 - 74 88 118

Felix Kinsberger

Import Operations & Inside Sales

+49 (0) 69 - 6 95 89 -234

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Bộ phận xuất khẩu

Contact persons

+49 (0) 69 - 6 95 89 -223

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Nina Weyer

Export Operations

+49 (0) 69 - 6 95 89 -236

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Britta Stephan

Export Operations

+49 (0) 69 - 6 95 89 -244

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Marcela Schäfftlein

Export Operations

+49 (0) 69 - 6 95 89 -237

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Nhân viên tập sự

Contact persons

+49 (0) 69 - 6 95 89 -227

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Liên hệ Munich

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Airport Business Centre Munich

Am Söldnermoos 17 | D - 85399 Hallbergmoos

+49 (0) 811 - 12 44 95-0

+49 (0) 811 - 12 44 95-11

Quản lý văn phòng

Contact persons

Dominik Ruckdeschel

Business Development

+49 (0) 811 - 12 44 95 -21

+49 (0) 811 - 12 44 95 -11

+49 (0) 170 - 85 57 816

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Aldo Roberto Kanalas

Business Development

+49 (0) 811 - 12 44 95 -24

+49 (0) 811 - 12 44 95 -11

+49 (0) 170 - 78 35 990

Nicole Selder

Assistant/Inside Sales

+49 (0) 811 - 12 44 95 -25

+49 (0) 811 - 12 44 95 -11

Hà Lan: Karl Gross International B.V.

Liên hệ Rotterdam

Karl Gross International B.V.

Willem Barentszstraat 29

NL - AA Rotterdam-Albrandswaard

+31 (0) 10 - 298-1800

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

John Touw

Director

+31 (0) 10 - 298 -1815

+31 (0) 6 - 23 12 41 74

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Andreas Wippern

Head of Business Development

+31 (0) 10 - 298 -1804

+31 (0) 6 - 12 59 51 90

Maaike van Boxel

Sales Representative

+31 (0) 10 - 298 -1805

Bộ phận Nghiệp vụ

Contact persons

Jeroen van der Ploeg

Supervisor Operations

+31 (0) 10 - 298 -1812

Yvonne Verdijk

Customs Manager

+31 (0) 10 - 298 -1806

Bộ phận Nhập khẩu/Bộ phận xuất khẩu

Contact persons

+31 (0) 10 - 298 -1811

Bert de Haan

Import/Export

+31 (0) 10 - 298 -1813

Peter Hartog

Import/Export & Courier Service

+31 (0) 10 - 298 -1846

+31 (0) 10 - 298 -1814

Diana de Boer

Import/Export

+31 (0) 10 - 298 -1816

Bộ phận Kế toán

Contact persons

Remco Bonninga

Account Staff Manager

+31 (0) 10 - 298 -1835

Nhân viên tập sự

Contact persons

+31 (0) 10 - 298 1821

+31 (0) 10 - 298 1859

Trung Quốc: Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ldt.

Liên hệ Thượng Hải

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

RM 1701, Gang Tai Plaza

No. 700, East Yan'an Road

200001 Shanghai/P.R. of China

+86 (0) 21 - 53 85 06 38

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

Bộ phận quản lý

Contact persons

Martin Kollmann

Managing Director

+49 (0) 421 - 17 62 -130

+49 (0) 421 - 17 62 -9130/-277

+49 (0) 170 - 24 52 463

Roger Zheng

General Manager

+86 (0) 21 - 63 22 20 45

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1376 - 43 17 670

Gloria Gao

Accounting Department Manager

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -115

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1380 - 18 86 445

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Thuy Mi Cao

Business Development

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -120

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 1732 - 11 07 030

Phòng Dự án

Contact persons

George Yan

Sales Manager

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -116

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1381 - 85 61 873

Sullivan Chen

Project Manager

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -121

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1862 - 19 03 731

Jerry Niu

Sales Executive

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -111

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1381 - 89 67 715

Bộ phận Nghiệp vụ

Contact persons

Teresa Chen

Operations Manager

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -107

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1801 - 77 66 909

Juju Zhu

Ocean Freight Manager

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -106

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1356 - 47 53 227

July Feng

FCL Supervisor

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -117

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1365 - 16 79 661

Evan Chen

Ocean Freight

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -101

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1590 - 18 83 656

Laura Zhou

Operations Surpervisor

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -118

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1391 - 70 59 209

Crystal Su

Operations Supervisor

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -113

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1381 - 79 31 780

Grace Xiong

Export / Import Cargo

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -104

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1381 - 79 73 643

Lisa Xu

Ocean Freight

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -102

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1358 - 57 75 237

Ida Tao

Operations

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -103

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0)1376 - 46 54 212

Bộ phận Kế toán

Contact persons

Grace Lao

Accountant

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -112

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1381 - 70 15 699

Elva Xu

Accountant

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -114

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1391 - 80 15 138

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -108

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1391 - 73 51 370

Liên hệ Thâm Quyến

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

Shenzhen Branch

RM 1515, Kerry Center

No. 2008, South Ren Min Road

518001 Shenzhen/P.R. of China

+86 (0) 755 - 25 18 07 58

+86 (0) 755 - 25 18 07 59

+86 (0) 755 - 25 18 05 97

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

Contact persons

Clare Lu

Operations

+86 (0) 755 - 25 18 07 59

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

+86 (0) 1392 - 34 55 852

Nancy Pan

Export / Import Cargo

+86 (0) 755 - 25 18 07 -58/-59

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

+86 (0) 1375 - 11 18 632

Sara Song

Operations

+86 (0) 755 - 25 18 07 -58/-59

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

+86 (0) 1372 - 37 75 514

Kenny Cao

Operations

+86 (0) 755 - 25 18 07 -58/-59

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

+86 (0) 1599 - 95 80 416

Liên hệ Thanh Đảo

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

Qingdao Branch

RM 808, Century Mansion

No. 39, West Donghai Road

266071 Qingdao/P.R. of China

+86 (0) 532 - 83 88 72 76

+86 (0) 532 - 83 88 72 78

+86 (0) 532 - 83 88 72 79

Contact persons

Linda Lin

Operations Supervisor

+86 (0) 532 - 83 88 -7278

+86 (0) 532 - 83 88 -7279

+86 (0) 1561 - 53 27 426

+86 (0) 532 - 83 88 -7276

+86 (0) 532 - 83 88 -7279

+86 (0) 138 - 69 85 53 94

Kellie Wang

Operations

+86 (0) 532 - 83 88 -7279

+86 (0) 532 - 83 88 -7279

+83 (0) 1785 42 86 86 0

Việt Nam: Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

Liên hệ TP. Hồ Chí Minh

Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

Ha Do Airport Building

02 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District

Ho Chi Minh City

+84 (0) 28 - 35 47 03 18

+84 (0) 28 - 35 47 03 91

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

Lam Thi Thanh Bong

General Manager

+84 (0) 28 - 35 47 03 91

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 903 - 93 41 78

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Nguyen Phan Hoai

Sales Executive

+84 (0) 28 - 35 47 03 18

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 966 - 15 50 38

Như Ý

Sales Executive

+84 (0) 28 - 35 47 11 78

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 932 - 16 26 00

Bộ phận Nghiệp vụ

Contact persons

Thi Kim Tuyen Nguyen

Customer Service

+84 (0) 28 - 35 47 03 08

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 983 - 42 92 72

Huynh Phuong

Customer Service

+84 (0) 28 - 35 47 11 78

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 981 - 87 75 50

Bộ phận Kế toán

Contact persons

Ho Thi My Dinh

Chief Accountant

+84 (0) 28 - 35 47 03 18

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 989 - 64 98 09

+84 (0) 28 - 35 47 11 78

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 973 - 66 32 91

+84 (0) 28 - 35 47 03 91

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 915 - 26 82 94

Liên hệ Hải Phòng

Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

TD Business Center Building

Room 818, 8th Floor

20A Le Hong Phong

Dong Khe Ward, Ngo Quyen District

Hai Phong City

+84 (0) 225 - 88 31 589

Contact persons

Trinh Loan

Customer Service

+84 (0) 225 - 88 31 589

+84 (0) 1205 - 82 02 08

Chilê: Karl Gross Logistics (Chile) SpA

Liên hệ Santiago de Chile

Karl Gross Logistics (Chile) SpA

Coronel Pereira 72, Of. 804

Las Condes

Santiago de Chile – Chile

+56 (2) 3224 3117

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

Tobias Oberg

General Manager Region LATAM

+56 2 3224 - 31 17

+56 9 - 42 12 53 10

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Javier Ruiz

Business Development

+56 2 2606 - 52 87

+56 9 - 42 81 50 00

Bộ phận Nghiệp vụ

Contact persons

+56 2 3224 - 31 18

+56 9 - 44 07 78 16

Maria Jose Valdes Kirkman

Operations General Cargo

+56 2 2604 - 36 72

+56 9 - 40 91 37 77

Cindy Navarrete

Import Operations

+56 2 2606 - 52 85

+56 2 2606 - 52 84

Bộ phận Kế toán

Contact persons

Francisco Pacheco

Accounting Manager

+56 2 3224 - 31 16