Thông tin liên hệ

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi là những con người làm việc với niềm đam mê trong lĩnh vực Logistics, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi. Việc liên hệ với chúng tôi thật dễ dàng và nhanh chóng, bạn có thể tìm được mọi thông tin liên hệ của nhân viên Karl Gross theo đường dẫn dưới đây.

Tất cả liên hệ


Cộng hòa LB Đức

Liên hệ Bremen

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Martinistraße 34 | D - 28195 Bremen

How to find us by Google Maps

+49 (0) 421 - 17 62-0

+49 (0) 421 - 17 62-333

Bộ phận quản lý

Contact persons

Martin Kollmann

Managing Director

+49 (0) 421 - 17 62 -130

+49 (0) 421 - 17 62 -9130/-277

+49 (0) 170 - 24 52 463

Steffen W. Fulst

Managing Director

+49 (0) 421 - 17 62 -120

+49 (0) 421 - 17 62 -9120

+ 49 160 - 3 61 39 88

Marketing

Contact persons

Frauke Seeliger

Head of Marketing

+49 (0) 421 - 17 62 -248

+49 (0) 421 - 17 62 -9248/-335

+49 (0) 151 - 17 40 66 22

+49 (0) 421 - 17 62 -246

+49 (0) 421 - 17 62 -9246/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -249

+49 (0) 421 - 17 62 -9249/-277

Trưởng Bộ phận quan hệ người lao động

Contact persons

Dr. Jenny Brettschneider

Employee Relations Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -247

+49 (0) 421 - 17 62 -9247/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -245

+49 (0) 421 - 17 62 -9245/-199

Bộ phận Kế toán

Contact persons

Karin Hauschild

Accounting Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -311

+49 (0) 421 - 17 62 -9311/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -315

+49 (0) 421 - 17 62 -9315/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -314

+49 (0) 421 - 17 62 -9314/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -319

+49 (0) 421 - 17 62 -9319/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -315

+49 (0) 421 - 17 62 -9315/-277

+49 (0) 421 - 16 72 -317

+49 (0) 421 - 16 72 -9317/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -316

+49 (0) 421 - 17 62 -9316/-277

Ye Tong

Accounting

+49 (0) 421 - 17 62 -317

+49 (0) 421 - 17 62 -9317/-277

+49 (0) 421 - 17 62 -313

+49 (0) 421 - 17 62 -9313/-277

Bộ phận kiểm soát

Contact persons

+49 (0) 421 - 17 62 -150

+49 (0) 421 - 17 62 -277

Astrid Knirr

Assistent Controlling

+49 (0) 421 - 17 62 -210

+49 (0) 421 - 17 62 -9210/-277

Quản lý quy trình

Contact persons

Martin Kipp

Process Management

+49 (0) 421 - 17 62 -281

+49 (0) 421 - 17 62 -9281/-277

+49 (0) 151 - 11 64 69 63

Bộ phận IT eLogistics

Contact persons

Dagmar Dause

IT eLogistics Project Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -270

+49 (0) 421 - 17 62 -9270/-277

+49 (0) 170 - 24 52 462

Andrea Flenner

IT eLogistics Analysis and Reporting

+49 (0) 421 - 17 62 -272

+49 (0) 421 - 17 62 -9272/-277

Lukas Deckner

IT eLogistics Trainee

+49 (0) 421 - 17 62 -273

+49 (0) 421 - 17 62 -9273/-277

Bộ phận IT

Contact persons

Oliver Waldmann

IT-Services Project Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -271

+49 (0) 421 - 17 62 -9271/-277

+49 (0) 171 - 62 66 220

Thilo von Somm

IT-Services Administration

+49 (0) 421 - 17 62 -274

+49 (0) 421 - 17 62 -9274/-277

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

Murat Agackesen

Branch Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -235

+49 (0) 421 - 17 62 -9235/-335

+49 (0) 160 - 90 62 94 77

Philipp Küffner

Deputy Branch Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -230

+49 (0) 421 - 17 62 -9230

+49 (0) 151 - 67 23 69 03

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Bernd Kai Nietert

Head of Sales & Business Development

+49 (0) 421 - 17 62 -140

+49 (0) 421 - 17 62 -9140/-199

+49 (0) 160 - 89 96 696

Nico Göttsche

Nico Göttsche

Inside Sales

+49 (0) 421 - 17 62 -256

+49 (0) 421 - 17 62 -9256/-199

Bộ phận Nhập khẩu

Contact persons

+49 (0) 421 - 17 62 -276

+49 (0) 421 - 17 62 -9276

+49 (0) 160 - 53 23 423

+49 (0) 421 - 17 62 -325

+49 (0) 421 - 17 62 -9325

Alena Hambrock

Import Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -236

+49 (0) 421 - 17 62 -9236/322

Tuyến Thổ Nhĩ Kỳ

Contact persons

Esin Balta-Kanert

Head of Turkey Department

+49 (0) 421 - 17 62 -135

+49 (0) 421 - 17 62 -9135

+49 (0) 170 - 24 52 465

Inga Bozdanski

Import Turkey Traffic

+49 (0) 421 - 17 62 -116

+49 (0) 421 - 17 62 -9116

Ömer Keles

Import Turkey Traffic

+49 (0) 421 - 17 62 -320

+49 (0) 421 - 17 62 -9320

Lea Dierks

Import Turkey Traffic

+49 (0) 421 - 17 62 -239

+49 (0) 421 - 17 62 -9239

Gajané Chatschatrjan

Export Turkey Traffic

+49 (0) 421 - 17 62 -138

+49 (0) 421 - 17 62 -9138

Mona Windhorst

Export Turkey Traffic

+49 (0) 421 - 1762 -138

+49 (0) 421 - 1762 -9138/-322

+49 (0) 421 - 17 62-207

+49 (0) 421 - 17 62-9207/-322

Key Accoung công nghiệp hóa dầu

Contact persons

Pavel Kusserow

Export Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -132

+49 (0) 421 - 17 62 -9132

+49 (0) 160 - 90 62 94 76

Uwe Freesemann

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -134

+49 (0) 421 - 17 62 -9134/-335

Ilhami Kaya

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -139

+49 (0) 421 - 17 62 -9139/-335

Tanja Hinrichs

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -232

+49 (0) 421 - 17 62 -9232/-335

Jan Evers

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -205

+49 (0) 421 - 17 62 -9205/-335

Bộ phận xuất khẩu

Contact persons

Jörg Kutsch

Head of Export Department

+49 (0) 421 - 17 62 -228

+49 (0) 421 - 17 62 -9228/-111

+49 (0) 170 - 24 52 464

Arne Eckert

Deputy Export Manager

+49 (0) 421 - 17 62 -114

+49 (0) 421 - 17 62 -9114

+49 (0) 151- 23 01 59 75

Andrea Gusky

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -119

+49 (0) 421 - 17 62 -9119/-111

Marija Vidic

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -137

+49 (0) 421 - 17 62 -9137/-199

Markus Piotrowski

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -136

+49 (0) 421 - 17 62 -9136/-199

Fatih Avci

Export Operations

+ 49 (0) 421 - 17 62 -209

+49 (0) 421 - 17 62 -9209/-199

Lars Cyriacks

Export Operations

+49 (0) 421 - 17 62 -206

+49 (0) 421 - 17 62-9279/-111

Nhân viên tập sự

Contact persons

+49 (0) 421 - 17 62 -279

+49 (0) 421 - 17 62-9206/-199

+49 (0) 421 - 17 62 -133

+49 (0) 421 - 17 62-9279/-111

+49 (0) 421 - 17 62 -234

+49 (0) 421 - 17 62 -9234/-199

+49 (0) 421 - 17 62 -211

+49 (0) 421 - 17 62 -9211/-199

+49 (0) 421 - 17 62 -133

+49 (0) 421 - 17 62 -9133/-199

+49 (0) 421 - 17 62 -302

+49 (0) 421 - 17 62 -9302/-335

+49 (0) 421 - 17 62 -133

+49 (0) 421 - 17 62 -9133/-335

+49 (0) 421 - 17 62 -237

+49 (0) 421 - 17 62 -9237/-335

+49 (0) 421 - 17 62 -211

+49 (0) 421 - 17 62 -9211/-335

Liên hệ Hamburg

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Glockengießerwall 2 | D - 20095 Hamburg

+49 (0) 40 - 37 888-0

+49 (0) 40 - 37 888-240

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

Thomas Burkhardt

Branch Manager

+49 (0) 40 - 3 78 88 -281

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 160 - 3 61 39 87

Tanja Ringl

Assistant to Branch Management

+49 (0) 40 - 3 78 88 -280

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

+49 (0) 151 - 57 00 90 46

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Detlef Lemke

Head of Business Development

+49 (0) 40 - 3 78 88 -287

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 151 - 18 51 04 84

Susanne Kreuziger

Business Development Manager

+49 (0) 40 - 3 78 88 -277

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 160 - 96 39 45 64

Melanie Klitzke

Business Development

+49 (0) 40 - 3 78 88 -236

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 160 - 2 99 67 98

Joachim Graff

Business Development

+49 (0) 40 - 3 78 88 -276

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

Vivica Atanazio

Business Development

+49 (0) 40 - 3 78 88 -231

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

+49 (0) 160 - 84 22 928

Bộ phận xuất khẩu

Contact persons

Ralph Krüger

Head of Operations

+49 (0) 40 - 3 78 88 -260

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 160 - 96 39 42 43

Torsten Pingel

Teamleader Export

+49 (0) 40 - 3 78 88 -278

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 170 - 98 18 193

Vivien Moehricke

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -233

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Sönke-Christian Koch

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -283

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 160 - 97 07 91 60

Logistics dự án Khách hàng trọng yếu

Contact persons

Igor Bartuli

Project Coordinator

+49 (0) 40 - 3 78 88 -285

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 160 - 47 29 489

Janina Kruse

Project Coordinator

+49 (0) 40 - 3 78 88 -286

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 160 - 97 26 75 87

Michelle Glissmann

Project Coordinator

+49 (0) 40 - 3 78 88 -252

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 171 - 33 66 601

Marieke Brockmann

Customer Service Coordinator

+49 (0) 40 - 3 78 88 -288

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Jessica Zimmermann

Customer Service Coordinator

+49 (0) 40 - 3 78 88 -273

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

Janina Bestmann

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -230

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Glenda Castillo

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -259

+49 (0) 40 - 3 78 88 -242

Olga Hering

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -253

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

Van Thi Thuy Nguyen

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -271

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

Ann-Carolin Grundmann

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -263

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -238

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -269

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Bộ phận Công tác hậu cần Dự án

Contact persons

Alexandra Rathenau

Teamleader Project

+49 (0) 40 - 3 78 88 -266

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 151 - 40 80 93 47

Thorben Rieckmann

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -275

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

Naima Akounad

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -254

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Stefan Plewka

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -258

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Bộ phận Nhập khẩu

Contact persons

Nils Hansmann

Teamleader Import

+49 (0) 40 - 3 78 88 -279

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Claudia Cosma

Customer Service

+49 (0) 40 - 3 78 88 -255

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Bộ phận kiểm soát

Contact persons

Peter Radau

Controlling

+49 (0) 40 - 3 78 88 -271

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

Nhân viên tập sự

Contact persons

+49 (0) 40 - 3 78 88 -234

+49 (0) 40 - 3 78 88 -241

+49 (0) 40 - 3 78 88 -256

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -274

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -274

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -235

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

+49 (0) 40 - 3 78 88 -239

+49 (0) 40 - 3 78 88 -240

Liên hệ Regensburg

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Linzer Straße 10 | D - 93055 Regensburg

+49 (0) 941 - 89 96 354-0

+49 (0) 941 - 89 96 354-11

Quản lý văn phòng

Contact persons

Jürgen Wittmann

Office Manager

+49 (0) 941 - 89 96 354 -21

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

+49 (0) 151 - 14 08 83 14

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Florian Straßer

Business Development Manager

+49 (0) 941 - 89 96 354 -22

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

+49 (0) 175 - 72 96 407

Fabian Schmid

Inside Sales

+49 (0) 941 - 89 96 354 -26

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Logistics dự án Khách hàng trọng yếu

Contact persons

Verena Ruckdeschel

Customer Service Coordinator

+49 (0) 941 - 89 96 354 -25

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

+49 (0) 151 - 59 94 59 94

Talita Gola

Customer Service Coordinator

+49 (0) 941 - 89 96 354 -44

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

+49 (0) 160 - 41 81 661

Gabriela Conrad Silveira

Customer Service Coordinator

+49 (0) 941 - 89 96 354 -41

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

+49 (0) 170 - 93 97 902

Katharina Michel

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -43

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Stefanie Nwokoye

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -23

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Thais Pereira Pastor

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 35 -45

+49 (0) 941 - 89 96 354 -12

+49 (0) 941 - 89 96 354 -42

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Olga Gottfried

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -42

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Chiara Hinrichs

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 - 33

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Annika Bindl

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -31

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Sabrina Konrad

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -47

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Manuela Wanner

Customer Service

+49 (0) 941 - 89 96 354 -24

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Nhân viên tập sự

Contact persons

+49 (0) 941 - 89 96 354 -30

+49 (0) 941 - 89 96 354 -11

Liên hệ Berlin

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

Königstraße 8 | D - 14109 Berlin-Wannsee

+49 (0) 30 - 22 18 456-00

Contact persons

Gunnar Hänel

Office Manager

+49 (0) 30 - 22 18 456-10

+49 (0) 170 - 78 37 599

Liên hệ Frankfurt/Main

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Cargo City Süd, Geb. 641 | D - 60549 Frankfurt Airport

+49 (0) 69 - 6 95 89-20

+49 (0) 69 - 6 95 89-220

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

Tommy Chun

Branch Manager

+49 (0) 69 - 6 95 89 -233

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

+49 (0) 170 - 91 61 311

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Zhipeng Liu

Teamleader Export Operations/Sales

+49 (0) 69 - 6 95 89 -238

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

+49 (0) 151 - 64 91 81 12

Bộ phận Nhập khẩu

Contact persons

Heidi Dengler

Import Operations

+49 (0) 69 - 6 95 89 -225

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

+49 (0) 160 - 74 88 118

Felix Kinsberger

Import Operations & Inside Sales

+49 (0) 69 - 6 95 89 -234

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

+49 (0) 69 - 6 95 89 -223

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Bộ phận xuất khẩu

Contact persons

Nina Weyer

Export Operations

+49 (0) 69 - 6 95 89 -236

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Britta Stephan

Export Operations

+49 (0) 69 - 6 95 89 -244

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Marcela Schäfftlein

Export Operations

+49 (0) 69 - 6 95 89 -235

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Isabelle Kandora

Isabelle Kandora

Export Operations

+49 (0) 69 – 6 95 89 -236

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Nhân viên tập sự

Contact persons

+49 (0) 69 - 6 95 89 -227

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

+49 (0) 69 - 6 95 89 -237

+49 (0) 69 - 6 95 89 -220

Liên hệ Munich

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

International Freight Forwarder

Airport Business Centre Munich

Am Söldnermoos 17 | D - 85399 Hallbergmoos

+49 (0) 811 - 12 44 95-0

+49 (0) 811 - 12 44 95-11

Quản lý văn phòng

Contact persons

+49 (0) 811 - 12 44 95 -21

+49 (0) 811 - 12 44 95 -11

+49 (0) 170 - 85 57 816

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Aldo Kanalas

Business Development

+49 (0) 811 - 12 44 95 -24

+49 (0) 811 - 12 44 95 -11

+49 (0) 170 - 78 35 990

Nicole Selder

Assistant/Inside Sales

+49 (0) 811 - 12 44 95 -25

+49 (0) 811 - 12 44 95 -11

Liên hệ Balingen

Karl Gross Internationale Spedition GmbH

Wielandstr. 12 | D - 72336 Balingen

+49 (0) 151 - 40 10 60 51

Contact persons
Richard Armbruster

Richard Armbruster

Office Manager/Business Development

+49 (0) 151 - 40 10 60 51

Liên hệ Düsseldorf

Karl Gross International B.V.

Kaiserswerther Str. 43 | D - 40477 Düsseldorf  

+49 (0) 211 - 740 747 -10

Contact persons

Andreas Wippern

Office Manager

+49 (0) - 211 - 740 747 -10

+49 (0) 175 - 7 97 00 58

Bộ phận nghiệp vụ

Contact persons

Leon Holländer

Customer Service

+49 (0) - 211 - 740 747 -20

Hà Lan: Karl Gross International B.V.

Liên hệ Rotterdam

Karl Gross International B.V.

Willem Barentszstraat 29

NL - AA Rotterdam-Albrandswaard

+31 (0) 10 - 298-1800

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

John Touw

Director

+31 (0) 10 - 298 -1815

+31 (0) 6 - 23 12 41 74

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Hendrik Alma

Business Development Manager Global Projects

+31 (0) 10 - 298 -1822

+31 (0) 6 - 12 14 96 46

Maaike Verbrugh-van Boxel

Sales Representative

+31 (0) 10 - 298 -1805

Bộ phận Nghiệp vụ

Contact persons

Jeroen van der Ploeg

Supervisor Operations

+31 (0) 10 - 298 -1812

Yvonne Verdijk

Customs Manager

+31 (0) 10 - 298 -1806

Bộ phận Nhập khẩu/Bộ phận xuất khẩu

Contact persons

+31 (0) 10 - 298 -1811

Bert de Haan

Import/Export

+31 (0) 10 - 298 -1813

Peter Hartog

Import/Export & Courier Service

+31 (0) 10 - 298 -1846

+31 (0) 10 - 298 -1814

Diana de Boer

Import/Export

+31 (0) 10 - 298 -1816

+31 (0) 10 - 298 -1815

Bộ phận Kế toán

Contact persons

Remco Bonninga

Account Staff Manager

+31 (0) 10 - 298 -1835

Trung Quốc: Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

Liên hệ Thượng Hải

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

RM 1701, Gang Tai Plaza

No. 700, East Yan'an Road

200001 Shanghai/P.R. of China

+86 (0) 21 - 53 85 06 38

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

Bộ phận quản lý

Contact persons

Martin Kollmann

Managing Director

+49 (0) 421 - 17 62 -130

+49 (0) 421 - 17 62 -9130/-277

+49 (0) 170 - 24 52 463

Roger Zheng

General Manager

+86 (0) 21 - 63 22 20 45

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1376 - 43 17 670

Gloria Gao

Accounting Department Manager

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -115

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1380 - 18 86 445

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Thuy Mi Cao

Business Development

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -120

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 1732 - 11 07 030

Phòng Dự án

Contact persons

George Yan

Sales Manager

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -116

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1381 - 85 61 873

Sullivan Chen

Project Manager

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -121

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1531 - 72 46 077

Jerry Niu

Sales Executive

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -111

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1381 - 89 67 715

Bộ phận Nghiệp vụ

Contact persons

Teresa Chen

Operations Manager

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -107

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1801 - 77 66 909

Juju Zhu

Ocean Freight Manager

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -106

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1356 - 47 53 227

July Feng

FCL Supervisor

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -117

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1365 - 16 79 661

Evan Chen

Ocean Freight

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -101

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1590 - 18 83 656

Laura Zhou

Operations Surpervisor

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -118

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1391 - 70 59 209

Crystal Su

Project operations supervisor

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -113

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1381 - 79 31 780

Grace Xiong

Export / Import Cargo

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -104

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1381 - 79 73 643

Lisa Xu

Ocean Freight

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -102

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1358 - 57 75 237

Ida Tao

Operations

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -103

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0)1376 - 46 54 212

Bộ phận Kế toán

Contact persons

Grace Lao

Accountant

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -112

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1381 - 70 15 699

Elva Xu

Accountant

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -114

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1391 - 80 15 138

+86 (0) 21 - 53 85 06 38 -108

+86 (0) 21 - 63 52 04 28

+86 (0) 1391 - 73 51 370

Liên hệ Thâm Quyến

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

Shenzhen Branch

RM 1515, Kerry Center

No. 2008, South Ren Min Road

518001 Shenzhen/P.R. of China

+86 (0) 755 - 25 18 07 58

+86 (0) 755 - 25 18 07 59

+86 (0) 755 - 25 18 05 97

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

Contact persons

Clare Lu

Operations

+86 (0) 755 - 25 18 07 59

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

+86 (0) 1392 - 34 55 852

Nancy Pan

Export / Import Cargo

+86 (0) 755 - 25 18 07 -58/-59

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

+86 (0) 1375 - 11 18 632

Sara Song

Operations

+86 (0) 755 - 25 18 07 -58/-59

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

+86 (0) 1372 - 37 75 514

Kenny Cao

Operations

+86 (0) 755 - 22 21 24 -84

+86 (0) 755 - 25 18 07 60

+86 (0) 1599 - 95 80 416

Liên hệ Thanh Đảo

Karl Gross Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

Qingdao Branch

RM 808, Century Mansion

No. 39, West Donghai Road

266071 Qingdao/P.R. of China

+86 (0) 532 - 83 88 72 76

+86 (0) 532 - 83 88 72 78

+86 (0) 532 - 83 88 72 79

Contact persons

Linda Lin

Operations Supervisor

+86 (0) 532 - 83 88 -7278

+86 (0) 532 - 83 88 -7279

+86 (0) 156 - 15 32 -7426

+86 (0) 532 - 83 88 -7276

+86 (0) 532 - 83 88 -7279

+86 (0) 138 - 69 85 -5394

Kellie Wang

Operations

+86 (0) 532 - 83 88 -7279

+86 (0) 532 - 83 88 -7279

+86 (0) 178 - 54 28 -6860

Việt Nam: Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

Liên hệ TP. Hồ Chí Minh

Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

Ha Do Airport Building

02 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District

Ho Chi Minh City

+84 (0) 28 - 35 47 03 18

+84 (0) 28 - 35 47 03 91

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

Lam Thi Thanh Bong

General Manager

+84 (0) 28 - 35 47 03 91

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 903 - 93 41 78

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Thi Hao Hoa Nguyen

Business Development Vietnam

+ 84 (0) 28 - 35 47 03 91

+ 84 (0) 28 - 35 47 03 19

+ 84 (0) 867 - 73 06 10

Bộ phận Nghiệp vụ

Contact persons

Vu Thi Thuy Trang

Customer Service

+84 (0) 28 - 35 47 03 18

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 79 - 780 7959

Bộ phận Kế toán

Contact persons

Ho Thi My Dinh

Chief Accountant

+84 (0) 28 - 35 47 03 18

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 989 - 64 98 09

+84 (0) 28 - 35 47 11 78

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 973 - 66 32 91

+84 (0) 28 - 35 47 03 91

+84 (0) 28 - 35 47 03 19

+84 (0) 915 - 26 82 94

Liên hệ Hải Phòng

Karl Gross Logistics Viet Nam Co., Ltd.

TD Business Center Building

Room 818, 8th Floor

20A Le Hong Phong

Dong Khe Ward, Ngo Quyen District

Hai Phong City

+84 (0) 225 - 88 31 589

Contact persons

Trinh Loan

Customer Service

+84 (0) 225 - 88 31 589

+84 (0) 1205 - 82 02 08

Nam Hoang Huu

Customer Service

+84 (0) 225 - 88 31 589

+84 (0) 904 -36 48 62

Phan Ngoc Anh

Customer Service

+84 (0) 225 - 88 31 589

+84 (0)77 - 22 44 914

Chilê: Karl Gross Logistics (Chile) SpA

Liên hệ Santiago de Chile

Karl Gross Logistics (Chile) SpA

Coronel Pereira 72, Of. 804

Las Condes

Santiago de Chile – Chile

+56 (2) 3224 3117

Quản lý Chi nhánh

Contact persons

Tobias Oberg

General Manager Region LATAM

+56 2 3224 - 31 17

+56 9 - 42 12 53 10

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Javier Ruiz

Business Development

+56 2 2606 - 52 87

+56 9 - 42 81 50 00

Bộ phận Nghiệp vụ

Contact persons

+56 2 3224 - 31 18

+56 9 - 44 07 78 16

Maria Jose Valdes Kirkman

Operations General Cargo

+56 2 2604 - 36 72

+56 9 - 40 91 37 77

+56 2 2606 - 52 84

Sarai Rebeca Lopez Mercano

Sarai Rebeca Lopez Mercano

Inside Sales & Customer Service

+56 2 2666 - 52 86

+56 9 3237 - 85 38

Bộ phận Kế toán

Contact persons

Francisco Pacheco

Accounting Manager

+56 2 3224 - 31 16

Macarena Alejandra Soto Pavez

Macarena Alejandra Soto Pavez

Accounting Assistant

+56 2 3224 - 31 16

Brasil: Karl Gross Serviços de Logística do Brasil Ltda.

Liên hệ São Paulo

Karl Gross Serviços de Logística do Brasil Ltda.

Rua Enxovia n°472 – Ed. Neocorporate Offices 

11° andar, Cj. 1105 + 1106

Vila São Francisco, São Paulo – SP

CEP 04711-030 Brasil

 

 

+ 55 (11) 94 138 - 63 10

Contact persons

+ 55 (11) 941 38 - 63 10

Bộ phận Kinh doanh

Contact persons

Michael Kröger

Sales Manager

+55 (11) 99 70 - 24 984

Bộ phận nghiệp vụ

Contact persons

Gabriela Guidorizzi

Operations Manager