Lam Thi Thanh Bong

General Manager

Lam Thi Thanh Bong
Karl Gross Viet Nam Co., Ltd.
Unit 101, 1st Floor, HaDo Airport Building
02 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District Ho Chi Minh City
Vietnam

Lam Thi Thanh Bong是越南公司总经理。 她拥有工商管理学位,专业方向是物流和英语。

在加入Karl Gross之前,她曾在不同物流公司担任过销售助理。 她最初是Karl Gross越南首席代表助理,从事会计和行政工作,后来被晋升为越南首席代表。

Karl Gross Viet Nam Co., Ltd.成立后,Lam Thi Thanh Bong被任命为总经理。

Lam Thi Thanh Bong很重视与全球各地Karl Gross团队之间良好的沟通交流,她和不来梅总部的越南路线经理每天保持联系。