Dr. Jenny Brettschneider

Employee Relations Manager

Dr. Jenny Brettschneider
Karl Gross Internationale Spedition GmbH
Martinistraße 34
28195 Bremen
Germany