Dr. Jenny Brettschneider

Head of People & Organization / Head of Process Management

Dr. Jenny Brettschneider
Karl Gross Internationale Spedition GmbH
Martinistraße 34
28195 Bremen
Germany

Dr. Jenny Brettschneider
Một chuyến đi ngắn tại Việt Nam
Đọc bài báo
Dr. Jenny Brettschneider
Ngôi nhà của thế giới
Đọc bài báo