Với những thách thức liên tục bị áp đặt bởi coronavirus (Covid-19) nhiều khu vực cộng đồng và đời sống cá nhân xã hội đã bị ảnh hưởng và thiết bị bảo hộ cá nhân và y tế hiện tại đang được cấp bách cần thiết.


Các bài báo tương tự