Tập đoàn Karl Gross vừa mở một văn phòng mới tại thủ đô North-Rhine, bang Westfalen.

Tôi đang mong đợi nhu cầu vận tải trong khu vực này.


Các bài báo tương tự